Privacyverklaring

Verwerken van persoonsgegevens:
De verwerking van persoonsgegevens door Gastouderopvang Linda geschiedt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals onder meer neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vragen indien nodig toestemming om deze gegevens vast te mogen leggen. Voor persoonsgegevens die wettelijk noodzakelijk zijn voor het afsluiten van overeenkomsten vragen wij geen toestemming. De vastlegging van de gegevens gebeurt op zorgvuldige wijze en slechts voor de termijn die passend is bij de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Gastouderopvang Linda controleert regelmatig, of de gegevens die door haar verwerkt worden nog wel correct zijn. Gastouderopvang Linda treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. Bovendien controleert Gastouderopvang Linda regelmatig of de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen nog wel voldoen. Indien dat niet het geval is, worden onmiddellijk aanvullende maatregelen getroffen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:
⦁ naam, adres, postcode, woonplaats
⦁ geslacht
⦁ geboortedatum en leeftijd
⦁ nationaliteit
⦁ bsn-nummer
⦁ rekeningnummer
⦁ telefoonnummer
⦁ e-mailadres
⦁ foto’s van activiteiten

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
⦁ Om contact met u te kunnen opnemen en in gesprek te gaan, als u daar om verzoekt, of daar nadrukkelijk toestemming voor verleent.
⦁ Het sluiten van een overeenkomst, bestaande uit dienstverlening gastouderopvang.
⦁ Het organiseren van de opvang en begeleiding en verzorging van het kind.
⦁ Het onderhouden van contacten met ouders/ wettelijk vertegenwoordigers, voogden en verzorgers van de kinderen.
⦁ Het berekenen en registreren van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen of het innen van vorderingen die samenhangen met de opvang, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen. (Kinderopvang Walcheren (KOW))
⦁ Het behandelen van geschillen en het uitvoeren van accountantscontrole, GGD controle of belastingcontrole.
⦁ Het waarborgen van de kwaliteit van de opvang; mede door middel van tevredenheidsonderzoek.
⦁ De uitvoering of toepassing van de wet op de kinderopvang of een andere wet.
⦁ Het voeren van de personeelsadministratie.

(Bijzondere) persoonsgegevens van kinderen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
⦁ Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van het kind.
⦁ Gegevens betreffende de organisatie van de opvang, de deelname aan activiteiten en het verstrekken of het ter beschikking stellen van (leer)middelen.
⦁ Gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van het kind (kinddossier).

De bewaartermijn van gegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Bij het tot stand komen van een overeenkomst worden uw gegevens niet langer bewaart dan de wettelijke termijn voor de belastingwetgeving zijnde 7 jaar.

Bewaren en delen van foto’s
Gastouderopvang Linda maakt foto’s van activiteiten van kinderen voor ouders/verzorgers, zodat u op de hoogte kan blijven over wat uw kind meemaakt. Dit biedt ondersteuning bij opvoeding en communicatie. Deze foto’s worden enkel bewaard zolang uw kind hier in de opvang is. Uitzondering zijn foto’s waarbij eigen kinderen er ook op staan. Deze foto’s worden enkel in privéarchief bewaard. Echter zijn er ook foto’s met meerdere gastkinderen. Deze kunnen worden gedeeld met deze ouders. Het is de ouders niet toegestaan deze foto’s (openbaar) te delen met derden. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, wordt uw kind niet met anderen gefotografeerd.

Delen met anderen
Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek
De website van Gastouderopvang Linda maakt geen gebruik van cookies en slaat geen bezoekgegevens op.

Opvragen klantgegevens
U als klant/ouder kunt vragen of Gastouderopvang Linda persoonsgegevens van u verwerkt. U doet dit schriftelijk per brief of via e-mail. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek de bevestiging of dit het geval is. Indien Gastouderopvang Linda persoonsgegevens van u verwerkt, ontvangt u in ieder geval een overzicht van de verwerkte gegevens, met een beschrijving van het doel van de verwerking, informatie over de herkomst van de klantgegevens en een aanduiding aan wie de klantgegevens mogelijk ter beschikking worden gesteld.

U kunt Gastouderopvang Linda verzoeken om de persoonsgegevens  te wijzigen (waaronder vallen: verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen indien ze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op enige wijze in strijd met wet- of regelgeving worden verwerkt). Het verzoek tot wijziging dient de gewenste aanpassingen te bevatten. Gastouderopvang Linda zal de klant/ouder zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een geaccepteerd verzoek zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Beveiliging
Gastouderopvang Linda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als andere partijen gegevens voor ons verwerken dan sluiten wij met deze partijen een verwerkingsovereenkomst af, waarin de beveiligingsafspraken zijn vastgelegd. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst of een klacht hebt over de beveiliging of de verwerking van door Gastouderopvang Linda verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Voor klachten kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.